Sveriges etiska råds första till fjärde AP-fonder har rapporterat om 2008: s framsteg i sitt engagemang med företag som misstänks ha brutit mot de moraliska riktlinjer som styr de fyra fondernas investeringar, framgångsrikt i flera fall.

När det moraliska rådet identifierar ett brott mot konventionen indikerar det ofta att ett företag inte har erkänt ansvaret för incidenter eller att kräva en proaktiv inställning till miljö- och sociala frågor.

Under hela året träffade rådet de flesta företag som det för närvarande är i dialog med över hela världen och diskuterade överträdelserna. företagen rapporteras ha visat ett stort intresse inom Etiska rådets åsikter, och många har tagit de nödvändiga åtgärderna för att snabbt hantera frågorna.

Rådets framgång

Sodexo i Frankrike har framhävts som ett exempel på rådets framgång när det gäller att göra skillnad med nyheter om att Sodexo, efter kontakt med det moraliska rådet, snabbt bildade och genomförde en persons rättighetspolitik efter en händelse vid en flyktingstjärna inom Storbritannien.

Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande för det moraliska rådet, var nöjd med resultaten. “Det är tillfredsställande att försäkra oss om att våra dialoger med företagen är effektiva, vilket företagen ofta övertalas för att kräva åtgärder. Detta tillvägagångssätt för att åstadkomma förändringar och förbättringar kräver tålamod och därför upprättande av ömsesidig respekt och tillit, och kanske en strategi som är kompatibel till den långsiktiga karaktären av de fyra fondernas investeringar och yrkesrelationer. “

Etiska rådets dialoger

Etiska rådets dialoger med företag är en del av en process som inte identifierar överträdelser mot investeringsreglerna. Som ett resultat av vissa har rådet valt att samarbeta med andra investerare för att utvidga sin hävstång och därmed möjligheterna att utöva inflytande. Den sa också att den stöder en rad internationella initiativ som syftar till att öka insynen i företagsrapportering och att marknadsföra företagens sociala ansvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.